Aktive Pensionisters vedtægter

Vedtægter for

Aktive Pensionister i Fårevejle og omegn
Høvevej 17 1. 4540 Fårevejle
Odsherred kommune

                                 

§ 1. Navn og hjemsted:
Foreningens navn er: Aktive Pensionister Fårevejle og omegn.Odsherred kommune


§ 2. Formål:
Foreningens formål: ’’Aktive pensionisters’’ overordnede formål er, at arbejde
efter princippet ’’Ældre hjælper Ældre’’.
’’Aktive Pensionister’’ vil, så vidt det er muligt, være igangsættende for div.
Aktiviteter, herunder bevægelsesaktiviteter med fokus på det ’’Det sociale
fællesskab’’.
Dette er indført i vedtægterne d.19.02.2018 efter godkendelse på
generalforsamlingen. Dette med henblik på indmeldelse i DGI.


§ 3. Optagelse af medlemmer:
Som medlem kan optages enhver pensionist, som vil følge foreningens vedtægter.


§ 4. Kontingent:
Bestyrelsen fremsætter hvert år forslag til fastsættelse af kontingent for det næste år til vedtagelse ved afstemning på den ordinære generalforsamling.


§ 5. Udmeldelse - Eksklusion:
Til gyldig udmeldelse kræves at medlemmet ikke er i kontingentrestance.
Hvis et medlem er i kontingentrestance, kan bestyrelsen med mindst 14 dages varsel
Ekskludere vedkommende.


§ 6. Ordinær generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling, som afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med
mindst 3 ugers varsel ved opslag.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslagene skal optages som særlige punkter på dagsordenen.
Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.
Der kan stemmes ved personligt fremmøde, og med fuldmagt: dog højest en fuldmagt pr. person.


§ 7. Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
3 medlemmer på valg lige år
4 medlemmer på valg i ulige år.
6. Valg af 3 suppleanter.
7. Valg af 1 revisor for 2 år, revisor er på valg i ulige år.
Valg af en revisor suppleant.
8. Suppleanter er på valg hvert år.
9. Eventuelt.
Ved skriftlig afstemning skal der vælges 2 stemmetællere.


§ 8. Generalforsamlingens ledelse:
Generalforsamlingen ledes af en dirigent som, så vidt det er muligt, vælges uden for
bestyrelsens rækker.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal skriftlig afstemning benyttes, hvis
blot et enkelt medlem anmoder herom.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, som underskrives af
dirigenten.


§ 9. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når 2 medlemmer af bestyrelsen,
eller mindst en tredjedel af medlemmerne, skriftligt stiller krav herom over for
bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamling afholdes senest en måned
efter at begæringen er fremsat.
Indkaldelsen skal indeholde oplysning om emne(t), der ønskes behandlet, og skal i øvrigt følge bestemmelserne i § 7.


§ 10. Bestyrelse:
Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i
alle forhold.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær samt
yderligere et medlem. (Ændret til tre medlemmer d. 7-3-2011, bestyrelsen består
herefter af syv personer)
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.
I tilfælde, hvor et medlem i bestyrelsen træder ud af arbejdet, indtræder suppleanten
i bestyrelsen, og denne kan konstituere sig på ny.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede, heriblandt
formand eller kasserer. I tilfælde af stemmelighed er formandens (i dennes fravær
kassererens) stemme afgørende.
Sekretæren fører en beslutningsprotokol over bestyrelsens møder.

§ 11. Tegningsret:
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden.
Ved økonomiske dispositioner, f. eks. køb eller salg tegnes foreningen af mindst tre
bestyrelsesmedlemmer, heriblandt såvel formand som kasserer.
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§ 12. Udvalg:
Bestyrelsen nedsætter udvalg til varetagelse af nærmere bestemte opgaver.
Alle udvalg skal indeholde mindst et bestyrelsesmedlem.

§ 12 A.Foreningens hjemmeside:
Hjemmesiden administreres og vedligeholdes af bestyrelsen eller en af bestyrelsen udvalgt.
Brug af hjemmesiden:
Meddelelser som skrives på hjemmesiden under kontakt hinanden, er kun til brug for foreningens medlemmer og kun meddelelser med indhold der vedrører foreningens medlemmer, og som kan godkendes af foreningens bestyrelse, er tilladt. Det er ikke tilladt at bruge siden til at avertere for salg og arrangementer fra andre udefra kommende og for foreningen uvedkomne grupper eller foreninger.

§ 13. Regnskab:
Foreningens regnskabsår er fra d. 1/1 til d. 31/12. Bestyrelsen skal inden 15. februar
aflevere driftsregnskab og status til revisoren.
Driftsregnskab og status forelægges generalforsamlingen til godkendelse.


§ 14. Revision:
På den ordinære generalforsamling, vælges for to år ad gangen, en revisor og evt.
også en revisorsuppleant. Denne skal hvert år inden 1 marts gennemgå det samlede
regnskab, og påse, at beholdningen er til stede.
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.


§ 15. Vedtægtsændringer:
Ændring i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de
afgivne stemmer er for forslaget, og forslaget er indleveret til tiden.
Ændringerne træder i kraft, med virkning fra den generalforsamling de vedtages på.


§ 16. Foreningens opløsning:
Bestemmelse om foreningens opløsning, kan kun tages op på en i dette øjemed,
særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed
kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke tæller mindst halvdelen
af medlemmerne, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de afgivne
stemmer, er nok til at vedtage forslaget, uanset antallet af fremmødte.
Ejendele og eventuel formue, skal anvendes til almennyttige formål til gavn for
pensionister i Fårevejle og omegn.

Vedtægter er revideret og godkendt på foreningens generalforsamling 03. august 2021.

| Svar

Nyeste kommentarer

12.09 | 09:35

Den 10. oktober er en mandag. Skal der ikke stå søndagscafe søndag d. 9. oktober? mvh Karen Hvid

23.08 | 08:44

hej
Jeg kommer fra WWF Danmark og faldt over jeres beskrivelse af Starreklint stenværk. Jeg synes det lød meget interessant.
I må gerne kontakte mig 60159039

27.06 | 21:56

generalforamling

18.05 | 12:54

Turen til Ulkerupskoven og “ De fortabte sjæle” samt spisning af medbragte madpakker, hos Tut i hendes lille hus ved havnen i Nykøbing, var hyggelig.