Aktive Pensionisters vedtægter

Kontingentforhøjelse

Vi har i mange år haft et kontingent på 100 kr. pr. år. For dette beløb har man kunnet komme til alle vores aktiviteter, vi mener det har været meget billigt for alle.

Vi hæver prisen 100% til 200 kr. pr. år fra 1. januar. Dette er der flere grunde til.

Vi står nu selv for rengøringen, vi står selv for al vedligeholdelse, vi udvider vores aktiviteter
ganske betydeligt.

Men man kan fortsat komme til alle aktiviteter hele året for 200 kr. Dog ikke til knipling
og engelsk, hvor man skal betale et beskedent beløb pr. gang.

Vi håber alle kan forstå denne nødvendige, men rimelige beslutning.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

OBS:
Referat fra sidste generalforsamling findes nederst på siden.                                       

 

                                     Vedtægter for
                      Aktive Pensionister i Fårevejle og omegn
                                  Odsherred kommune
§ 1. Navn og hjemsted:
Foreningens navn er: Aktive Pensionister Fårevejle og omegn.


§ 2. Formål:
Foreningens formål: ’’Aktive pensionisters’’ overordnede formål er, at arbejde
efter princippet ’’Ældre hjælper Ældre’’.
’’Aktive Pensionister’’ vil, så vidt det er muligt, være igangsættende for div.
Aktiviteter, herunder bevægelsesaktiviteter med fokus på det ’’Det sociale
fællesskab’’.
Dette er indført i vedtægterne d.19.02.2018 efter godkendelse på
generalforsamlingen. Dette med henblik på indmeldelse i DGI.


§ 3. Optagelse af medlemmer:
Som medlem kan optages enhver pensionist, som vil følge foreningens vedtægter.


§ 4. Kontingent:
Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen, af bestyrelsen.


§ 5. Udmeldelse - Eksklusion:
Til gyldig udmeldelse kræves at medlemmet ikke er i kontingentrestance.
Hvis et medlem er i kontingentrestance, kan bestyrelsen med mindst 14 dages varsel
Ekskludere vedkommende.


§ 6. Ordinær generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling, som afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med
mindst 3 ugers varsel ved opslag.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslagene skal optages som særlige punkter på dagsordenen.
Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.
Der kan stemmes ved personligt fremmøde, og med fuldmagt: dog højest en fuldmagtpr. person.


§ 7. Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
3 medlemmer på valg lige år
4 medlemmer på valg i ulige år.
6. Valg af 3 suppleanter.
7. Valg af 1 revisor for 2 år, revisor er på valg i ulige år.
Valg af en revisor suppleant.
8. Suppleanter er på valg hvert år.
9. Eventuelt.
Ved skriftlig afstemning skal der vælges 2 stemmetællere.


§ 8. Generalforsamlingens ledelse:
Generalforsamlingen ledes af en dirigent som, så vidt det er muligt, vælges uden for
bestyrelsens rækker.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal skriftlig afstemning benyttes, hvis
blot et enkelt medlem anmoder herom.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, som underskrives af
dirigenten.


§ 9. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når 2 medlemmer af bestyrelsen,
eller mindst en tredjedel af medlemmerne, skriftligt stiller krav herom over for
bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamling afholdes senest en måned
efter at begæringen er fremsat.
Indkaldelsen skal indeholde oplysning om emne(t), der ønskes behandlet, og skal i øvrigt følge bestemmelserne i § 7.


§ 10. Bestyrelse:
Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i
alle forhold.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær samt
yderligere et medlem. (Ændret til tre medlemmer d. 7-3-2011, bestyrelsen består
herefter af syv personer)
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.
I tilfælde, hvor et medlem i bestyrelsen træder ud af arbejdet, indtræder suppleanten
i bestyrelsen, og denne kan konstituere sig på ny.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede, heriblandt
formand eller kasserer. I tilfælde af stemmelighed er formandens (i dennes fravær
kassererens) stemme afgørende.
Sekretæren fører en beslutningsprotokol over bestyrelsens møder.


§ 11. Tegningsret:
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden.
Ved økonomiske dispositioner, f. eks. køb eller salg tegnes foreningen af mindst tre
bestyrelsesmedlemmer, heriblandt såvel formand som kasserer.
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.
§ 12. Udvalg:
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af nærmere bestemte opgaver.
Alle udvalg skal indeholde mindst et bestyrelsesmedlem.


§ 13. Regnskab:
Foreningens regnskabsår er fra d. 1/1 til d. 31/12. Bestyrelsen skal inden 15. februar
aflevere driftsregnskab og status til revisoren.
Driftsregnskab og status forelægges generalforsamlingen til godkendelse.


§ 14. Revision:
På den ordinære generalforsamling, vælges for to år ad gangen, en revisor og evt.
også en revisorsuppleant. Denne skal hvert år inden 1 marts gennemgå det samlede
regnskab, og påse, at beholdningen er til stede.
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.


§ 15. Vedtægtsændringer:
Ændring i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de
afgivne stemmer er for forslaget, og forslaget er indleveret til tiden.
Ændringerne træder i kraft, med virkning fra den generalforsamling de vedtages på.


§ 16. Foreningens opløsning:
Bestemmelse om foreningens opløsning, kan kun tages op på en i dette øjemed,
særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed
kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke tæller mindst halvdelen
af medlemmerne, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de afgivne
stemmer, er nok til at vedtage forslaget, uanset antallet af fremmødte.
Ejendele og eventuel formue, skal anvendes til almennyttige formål til gavn for
pensionister i Fårevejle og omegn.

                                                Aktive Pensionisters generalforsamling                                                                         Mandag d.19-02-2018

38 medlemmer deltog. Dagsorden/referat.

 1. Valg af dirigent. Mogens Lorentzen blev valgt.

Mogens konstaterede, at indkaldelsen var lovligt varslet og gennemlæste dagsorden.

 1. Formandens beretning.

Der var ingen kommentarer til beretningen og beretning blev godkendt.

 1. Forlæggelse af regnskab.

Tim Lykkegren fremlagde regnskabet for det forløbne år. Der var ingen kommentarer og regnskabet blev godkendt.

 1. Behandling af indkomne forslag. Der var ingen forslag.
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 3 medlemmer på valg i lige år.

4 medlemmer på valg i ulige år.

 1. Valg af 3 suppleanter.
  1. Valg af 1 revisor for 2 år, revisor er på valg i ulige år. Valg af 1 revisorsuppleant.
  2. Suppleanter er på valg hvert år.
  3. Eventuelt

Berit havde et spørgsmål ang. indkaldelsen til generalforsamlingen: Var det en ide at skrive det på ”Kontakt hinanden”. Folder vedr. sommerudflugten til Gavnø Slot blev uddelt.

 1. Ekstra punkt:

Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens tilladelse til en tilføjelse i vedtægterne.

§2. Formål:

Foreningens formål: ”Aktive pensionisters overordnede formål er, at arbejde efter princippet ”Ældre hjælper Ældre”.

”Aktive Pensionister vil, så vidt det er muligt, være igangsættende for div. Aktiviteter, herunder bevægelsesaktiviteter, med fokus på det ”Det sociale fællesskab.

Tilføjelsen blev vedtaget med et stort flertal.

 Bestyrelsen består herefter af følgende personer:

 Formand:                 Jytte Esholdt

 Næstformand:          Birthe Fencker Kasserer:                 

 Kasserer                   Tim Lykkegren

 Sekretær:                 Gyda Jensen

 Medlem:                   Eydbjørg Lykkegren

 Medlem:                   Britta Rudbæk

 Medlem:                   Mogens Lorentzen

Suppleant:                 Tove Hultqvist

Suppleant:                 Birgit Bidstrup

Suppleant:                 Søren Elverlund

Revisor:                     Vibeke Vingård       Revisorsuppleant:  Curt Andersen

Forretningsudvalg:     Jytte Esholdt, Birthe Fencker, Tim Lykkegren og Gyda Jensen

Referent: Birthe Fencker

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

11.11 | 13:54
Julefrokost 2018 har modtaget 2
15.10 | 15:23
Udflugten maj 2018 har modtaget 2
23.09 | 11:03
Sidste nyt har modtaget 24
16.09 | 23:13
Gå-klubben har modtaget 3
Du kan lide denne side